Tên bài báo:

Prediction of Later-Age Concrete Compressive Strength Using Feedforward Neural Network
Tác giả:
Đào Văn Đông
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Prediction of Later-Age Concrete Compressive Strength Using Feedforward Neural NetworkPrediction of Later-Age Concrete Compressive Strength Using Feedforward Neural NetworkPrediction of Later-Age Concrete Compressive Strength Using Feedforward Neural Network

Từ khóa:

Prediction
Thông tin tác giả
Đào Văn Đông

Đào Văn Đông

Phó Giáo sư / Tiến sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học