Tên bài báo:

An empirical investigation of corruption and firm growth in Vietnam
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of law and political sciences
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 131 đến trang 156
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

An empirical investigation of corruption and firm growth in Vietnam

Từ khóa:

An empirical investigation of corruption and firm growth in Vietnam
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học