Tên bài báo:

Groundwater Potential Mapping Combining Artificial Neural Network and Real AdaBoost Ensemble Technique: The DakNong Province Case-study, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Environmental Research and Public Health
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 20
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Groundwater Potential Mapping Combining Artificial Neural Network and Real AdaBoost Ensemble Technique: The DakNong Province Case-study, VietnamGroundwater Potential Mapping Combining Artificial Neural Network and Real AdaBoost Ensemble Technique: The DakNong Province Case-study, VietnamGroundwater Potential Mapping Combining Artificial Neural Network and Real AdaBoost Ensemble Technique: The DakNong Province Case-study, Vietnam

Từ khóa:

Groundwater Potential
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học