Tên bài báo:

Shrinkage Parameters of Modified Compacted Clayey Soil for Sustainable Earthworks
Tác giả:
Đào Phúc Lâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
JURNAL KEJURUTERAAN
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 137 đến trang 144
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Shrinkage Parameters of Modified Compacted Clayey Soil for Sustainable EarthworksShrinkage Parameters of Modified Compacted Clayey Soil for Sustainable EarthworksShrinkage Parameters of Modified Compacted Clayey Soil for Sustainable Earthworks

Từ khóa:

Shrinkage Parameters
Thông tin tác giả
Đào Phúc Lâm

Đào Phúc Lâm

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học