Tên bài báo:

Socio-hydrological approach for farmer adoptability to hydrological changes: a case study in salinity-controlled areas of the Vietnamese Mekong Delta
Tác giả:
Đỗ Quang Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Hydrological Sciences Journal
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Socio-hydrological approach for farmer adoptability to hydrological changes: a case study in salinity-controlled areas of the Vietnamese Mekong Delta
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Hưng

Đỗ Quang Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học