Tên bài báo:

Hybridization of Differential Evolution and Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System in Estimation of Compression Coefficient of Plastic Clay Soil
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 102 đến trang 120
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Hybridization of Differential Evolution and Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System in Estimation of Compression Coefficient of Plastic Clay SoilHybridization of Differential Evolution and Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System in Estimation of Compression Coefficient of Plastic Clay SoilHybridization of Differential Evolution and Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System in Estimation of Compression Coefficient of Plastic Clay Soil

Từ khóa:

Hybridization of Differential Evolution and Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System in Estimation of Compression Coefficient of Plastic Clay Soil
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học