Tên bài báo:

Predicting sustainable arsenic mitigation using machine learning techniques
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Ecotoxicology and Environmental Safety
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Predicting sustainable arsenic mitigation using machine learning techniques
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học