Tên bài báo:

Ensemble Tree-Based Approach to Predict the Rotation Capacity of Wide-Flange Beams
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Advances in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Ensemble Tree-Based Approach to Predict the Rotation Capacity of Wide-Flange Beams
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học