Tên bài báo:

A class of maximal plurifinely plurisubharmonic functions in C^n
Tác giả:
Hoàng Văn Cần
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Annales Polonici Mathematici 124.2 (2020)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 197 đến trang 207
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A class of maximal plurifinely plurisubharmonic functions in C^n

Từ khóa:

A class of maximal plurifinely plurisubharmonic functions in C^n
Thông tin tác giả
Hoàng Văn Cần

Hoàng Văn Cần

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học