Tên bài báo:

An Experimental Study on Compaction Behavior Of Lateritic Soils Treated with Quarry Dust Based Geopolymer Cement
Tác giả:
Đào Phúc Lâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
The Journal of Solid Waste Technology and Management
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 104 đến trang 119
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

An Experimental Study on Compaction Behavior Of Lateritic Soils Treated with Quarry Dust Based Geopolymer CementAn Experimental Study on Compaction Behavior Of Lateritic Soils Treated with Quarry Dust Based Geopolymer CementAn Experimental Study on Compaction Behavior Of Lateritic Soils Treated with Quarry Dust Based Geopolymer Cement

Từ khóa:

An Experimental Study
Thông tin tác giả
Đào Phúc Lâm

Đào Phúc Lâm

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học