Tên bài báo:

Molecular dynamics studies the effects of the earth's surface depth on the heterogeneous kinetics of MgSiO3
Tác giả:
Trần Quốc Tuấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Results in Physics
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1 đến trang 17
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Molecular dynamics studies the effects of the earth's surface depth on the heterogeneous kinetics of MgSiO3Molecular dynamics studies the effects of the earth's surface depth on the heterogeneous kinetics of MgSiO3Molecular dynamics studies the effects of the earth's surface depth on the heterogeneous kinetics of MgSiO3

Từ khóa:

Molecular dynamics studies
Thông tin tác giả
Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học