Tên bài báo:

Utilization phosphogypsum as a construction material for road base: a case study in Vietnam
Tác giả:
Ngô Thị Thanh Hương
Tham gia cùng:
Hồ Sĩ Lành
Tạp chí:
Innovative Infrastructure Solutions, 88 (2022), 10 pages, page 1-10
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 10
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Utilization phosphogypsum as a construction material for road base: a case study in VietnaUtilization phosphogypsum as a construction material for road base: a case study in VietnaUtilization phosphogypsum as a construction material for road base: a case study in Vietna

Từ khóa:

Utilization phosphogypsum as a construction material for road base: a case study in Vietna
Thông tin tác giả
Ngô Thị Thanh Hương

Ngô Thị Thanh Hương

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học