Tên bài báo:

Performance and pollutant characteristics of an old generation diesel engine fuelled with dual-fuel diesel-dimethyl ether
Tác giả:
Nguyễn Công Đoàn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Ambient Energy
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Performance and pollutant characteristics of an old generation diesel engine fuelled with dual-fuel diesel-dimethyl ether
Thông tin tác giả
Nguyễn Công Đoàn

Nguyễn Công Đoàn

Tiến sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học