Tên bài báo:

Influence of constitutive model on the mechanical behavior of a piled embankment
Tác giả:
Đào Phúc Lâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 733 đến trang 741
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Influence of constitutive model on the mechanical behavior of a piled embankment
Thông tin tác giả
Đào Phúc Lâm

Đào Phúc Lâm

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học