Tên bài báo:

ZnO/ZnFe2O4 nanocomposite-based electrochemical nanosensors for the detection of furazolidone in pork and shrimp samples: exploring the role of crystallinity, phase ratio, and heterojunction formation
Tác giả:
Nguyễn Thành Vinh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
New Journal of Chemistry
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

ZnO/ZnFe2O4 nanocomposite-based electrochemical nanosensors for the detection of furazolidone in pork and shrimp samples
Thông tin tác giả
Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học