Tên bài báo:

Thermomechanical postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite plates with elastically restrained unloaded edges
Tác giả:
Lê Thị Như Trang
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Polymers and Polymer Composites, 22 June 2021, pp. 09673911211025961
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 13
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Thermomechanical postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite plates with elastically restrained unloaded edgesThermomechanical postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite plates with elastically restrained unloaded edgesThermomechanical postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite plates with elastically restrained unloaded edges

Từ khóa:

Thermomechanical postbuckling of higher order shear deformable CNT-reinforced composite plates with elastically restrained unloaded edges
Thông tin tác giả
Lê Thị Như Trang

Lê Thị Như Trang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học