Tên bài báo:

Influence of Anchor Connector Stiffness on Displacement-Internal Force of Steel-Concrete Frame
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 3614 đến trang 3619
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Influence of Anchor Connector Stiffness on Displacement-Internal Force of Steel-Concrete Frame Influence of Anchor Connector Stiffness on Displacement-Internal Force of Steel-Concrete Frame Influence of Anchor Connector Stiffness on Displacement-Internal Force of Steel-Concrete Frame

Từ khóa:

Influence
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học