Tên bài báo:

The investigation on the effects of sulphur on the performance of sulphur-bitumen binder
Tác giả:
Nguyễn Thu Trang
Tham gia cùng:
Trần Ngọc Hưng
Vũ Thế Thuần
Tạp chí:
Road Materials and Pavement Design
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

The investigation on the effects of sulphur on the performance of sulphur-bitumen binder
Thông tin tác giả
Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học