Tên bài báo:

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập
Tác giả:
Nguyễn Thị Diệu Thu
Tham gia cùng:
Giang Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Phương Thảo
Tạp chí:
Tạp chí Kế toán & kiểm toán
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 58 đến trang 60
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lậpThực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lậpThực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập

Từ khóa:

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Diệu Thu

Nguyễn Thị Diệu Thu

Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Lý lịch khoa học