Tên bài báo:

Using machine learning techniques for predicting autogenous shrinkage of concrete incorporating superabsorbent polymers and supplementary cementitious materials
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Building Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Using machine learning techniques for predicting autogenous shrinkage of concrete incorporating superabsorbent polymers and supplementary cementitious materials
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học