Tên bài báo:

The synergistic impact of motivations on sustained pro-environmental consumer behaviors: an empirical evidence for single-use plastic products
Tác giả:
Đỗ Thanh Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The synergistic impact of motivations on sustained pro-environmental consumer behaviors: an empirical evidence for single-use plastic productsThe synergistic impact of motivations on sustained pro-environmental consumer behaviors: an empirical evidence for single-use plastic productsThe synergistic impact of motivations on sustained pro-environmental consumer behaviors: an empirical evidence for single-use plastic products

Từ khóa:

The synergistic impact
Thông tin tác giả
Đỗ Thanh Long

Đỗ Thanh Long

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học