Tên bài báo:

Improving pressure drops estimation of fresh cemented paste backfill slurry using a hybrid machine learning method
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Tạp chí:
Minerals Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Improving pressure drops estimation of fresh cemented paste backfill slurry using a hybrid machine learning method Improving pressure drops estimation of fresh cemented paste backfill slurry using a hybrid machine learning method Improving pressure drops estimation of fresh cemented paste backfill slurry using a hybrid machine learning method

Từ khóa:

Improving pressure drops estimation
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học