Tên bài báo:

Surrogate Models for the Compressive Strength Mapping of Cement Mortar Materials
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Soft Computing
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 6347 đến trang 6372
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Surrogate Models for the Compressive Strength Mapping of Cement Mortar MaterialsSurrogate Models for the Compressive Strength Mapping of Cement Mortar MaterialsSurrogate Models for the Compressive Strength Mapping of Cement Mortar Materials

Từ khóa:

Surrogate Models
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học