Tên bài báo:

Training and Development of Human Resources in the Context of International Integration in Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Hiền
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Education and Research
Năm xuất bản:
2017
Trang:
Từ trang 7 đến trang 7
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Training and Development of Human Resources in the Context of International Integration in Vietnam
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS

Lý lịch khoa học