Tên bài báo:

PCM-modified textile-reinforced concrete slab: A multiscale and multiphysics investigation
Tác giả:
Lê Nguyên Khương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Construction and Building Materials
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 5
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

PCM-modified textile-reinforced concrete slab: A multiscale and multiphysics investigation

Từ khóa:

PCM-modified
Thông tin tác giả
Lê Nguyên Khương

Lê Nguyên Khương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học