Tên bài báo:

The New Method of Analyzing the Continuous Curved Flat Bar Subject To Space Load
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Recent Technology and Engineering
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 3620 đến trang 3626
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The New Method of Analyzing the Continuous Curved Flat Bar Subject To Space LoadThe New Method of Analyzing the Continuous Curved Flat Bar Subject To Space LoadThe New Method of Analyzing the Continuous Curved Flat Bar Subject To Space Load

Từ khóa:

The New Method
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học