Tên bài báo:

A novel approach for classification of soils based on laboratory tests using Adaboost, Tree and ANN modeling
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Transportation Geotechnics
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A novel approach for classification of soils based on laboratory tests using Adaboost, Tree and ANN modelingA novel approach for classification of soils based on laboratory tests using Adaboost, Tree and ANN modelingA novel approach for classification of soils based on laboratory tests using Adaboost, Tree and ANN modeling

Từ khóa:

A novel approach
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học