Tên bài báo:

Thermoelastic stability of thin CNT-reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained edges under nonuniform in-plane temperature distribution
Tác giả:
Lê Thị Như Trang
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Thermoplastic Composite Materials, Aug 06, 2021, pp. 08927057211038616
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 15
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Thermoelastic stability of thin CNT-reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained edges under nonuniform in-plane temperature distributionThermoelastic stability of thin CNT-reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained edges under nonuniform in-plane temperature distributionThermoelastic stability of thin CNT-reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained edges under nonuniform in-plane temperature distribution

Từ khóa:

Thermoelastic stability of thin CNT-reinforced composite cylindrical panels with elastically restrained edges under nonuniform in-plane temperature distribution
Thông tin tác giả
Lê Thị Như Trang

Lê Thị Như Trang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học