Tên bài báo:

Real-Time End-to-End 3D Human Pose Prediction on AI Edge Devices
Tác giả:
Tô Hải Thiên
Tham gia cùng:
Lê Chí Luận
Tạp chí:
Intelligent Systems and Networks
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 248 đến trang 255
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Real-Time End-to-End 3D Human Pose Prediction on AI Edge DevicesReal-Time End-to-End 3D Human Pose Prediction on AI Edge DevicesReal-Time End-to-End 3D Human Pose Prediction on AI Edge Devices

Từ khóa:

Real-Time
Thông tin tác giả
Tô Hải Thiên

Tô Hải Thiên

Master

Lý lịch khoa học