Tên bài báo:

An Extreme Gradient Boosting approach to estimate the shear strength of FRP reinforced concrete beams
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Hoàng Thị Hương Giang
Lê Thanh Hải
Tạp chí:
Structures
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

An Extreme Gradient Boosting approach to estimate the shear strength of FRP reinforced concrete beams
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học