Tên bài báo:

A Comparison in Combustion Characteristics in a CVCC with Biodiesel Blends
Tác giả:
Nguyễn Văn Tuân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Energies
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

A Comparison in Combustion Characteristics in a CVCC with Biodiesel Blends
Thông tin tác giả
Nguyễn Văn Tuân

Nguyễn Văn Tuân

Tiến sĩ Kỹ thuật

Lý lịch khoa học