Tên bài báo:

Investigation of ANN Model Containing One Hidden Layer for Predicting Compressive Strength of Concrete with Blast-Furnace Slag and Fly Ash
Tác giả:
Mai Thị Hải Vân
Tham gia cùng:
Nguyễn Thùy Anh
Lý Hải Bằng
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Advances in Materials Science and Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Investigation of ANN Model Containing One Hidden Layer for Predicting Compressive Strength of Concrete with Blast-Furnace Slag and Fly AshInvestigation of ANN Model Containing One Hidden Layer for Predicting Compressive Strength of Concrete with Blast-Furnace Slag and Fly AshInvestigation of ANN Model Containing One Hidden Layer for Predicting Compressive Strength of Concrete with Blast-Furnace Slag and Fly Ash

Từ khóa:

Investigation
Thông tin tác giả
Mai Thị Hải Vân

Mai Thị Hải Vân

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học