Tên bài báo:

Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Classification and Regression Tree and Reduced Error Pruning Tree Algorithms
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 208 đến trang 227
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Classification and Regression Tree and Reduced Error Pruning Tree AlgorithmsShallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Classification and Regression Tree and Reduced Error Pruning Tree AlgorithmsShallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison between Classification and Regression Tree and Reduced Error Pruning Tree Algorithms

Từ khóa:

Classification and Regression
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học