Tên bài báo:

Nonlinear Thermo-Mechanical Buckling of Torsion-Loaded Cylindrical Shells with Eccentric Stiffeners Made from CNT-Reinforced Composite
Tác giả:
Nguyễn Thị Phương
Tham gia cùng:
Trần Quang Minh
Vũ Hoài Nam
Đặng Thùy Đông
Phạm Hồng Quân
Lê Ngọc Lý
Tạp chí:
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Nonlinear Thermo-Mechanical Buckling of Torsion-Loaded Cylindrical Shells with Eccentric Stiffeners Made from CNT-Reinforced Composite
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học