Tên bài báo:

Mechanical Properties of Fine-Grained Concrete Using Fine-Red Sand and Fly Ash for Road Construction: A Case Study in Vietnam
Tác giả:
Hồ Sĩ Lành
Tham gia cùng:
Nguyễn Hữu May
Tạp chí:
Proceedings of the 5th International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Mechanical Properties of Fine-Grained Concrete Using Fine-Red Sand and Fly Ash for Road Construction: A Case Study in Vietnam
Thông tin tác giả
Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học