Tên bài báo:

Developing random forest hybridization models for estimating the axial bearing capacity of pile
Tác giả:
Phạm Tuấn Anh
Tham gia cùng:
Trần Văn Quân
Tạp chí:
Plos One
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Developing random forest hybridization models for estimating the axial bearing capacity of pile
Thông tin tác giả
Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học