Tên bài báo:

Applications of Big data in Vietnamese Banks
Tác giả:
Đặng Thu Hằng
Tham gia cùng:
Ngô Thị Thanh Nga
Tạp chí:
RSU International Research Conference 2019
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1104 đến trang 1110
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Applications of Big data in Vietnamese BanksApplications of Big data in Vietnamese BanksApplications of Big data in Vietnamese Banks

Từ khóa:

Applications
Thông tin tác giả
Đặng Thu Hằng

Đặng Thu Hằng

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học