Tên bài báo:

Exploring novel hybrid soft computing models for landslide susceptibility mapping in Son La hydropower reservoir basin
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Geomatics, Natural Hazards and Risk
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Exploring novel hybrid soft computing models for landslide susceptibility mapping in Son La hydropower reservoir basinExploring novel hybrid soft computing models for landslide susceptibility mapping in Son La hydropower reservoir basinExploring novel hybrid soft computing models for landslide susceptibility mapping in Son La hydropower reservoir basin

Từ khóa:

Exploring novel hybrid
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học