Tên bài báo:

Debt maturity structure and investment decisions: Evidence of listed companies on Vietnam’s stock market
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Cogent Economics & Finance
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Debt maturity structure and investment decisions: Evidence of listed companies on Vietnam’s stock market
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học