Tên bài báo:

Naïve Bayes ensemble models for groundwater potential mapping
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Ecological Informatics
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 11
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Naïve Bayes ensemble models for groundwater potential mappingNaïve Bayes ensemble models for groundwater potential mappingNaïve Bayes ensemble models for groundwater potential mapping

Từ khóa:

Naïve Bayes ensemble models
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học