Tên bài báo:

Current situation and proposed some solutions for developing creative business infrastructure and creative start-ups in Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Thanh Tú
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Economics, Commerce and Management
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Current situation and proposed some solutions for developing creative business infrastructure and creative start-ups in Vietnam
Thông tin tác giả
Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Thanh Tú

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học