Tên bài báo:

Buckling and postbuckling of functionally graded porous material nearly cylindrical shells under external lateral pressure in thermal environments
Tác giả:
Vũ Thành Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Ships and Offshore Structures
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Buckling and postbuckling of functionally graded porous material nearly cylindrical shells under external lateral pressure in thermal environments
Thông tin tác giả
Vũ Thành Long

Vũ Thành Long

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học