Tên bài báo:

Thermo-torsional postbuckling of CNT-reinforced composite toroidal shell segments with surrounding elastic media and tangentially restrained edges
Tác giả:
Lê Thị Như Trang
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Thermoplastic Composite Materials
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Thermo-torsional postbuckling of CNT-reinforced composite toroidal shell segments with surrounding elastic media and tangentially restrained edges
Thông tin tác giả
Lê Thị Như Trang

Lê Thị Như Trang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học