Tên bài báo:

Using Random Forest for Predicting Compressive Strength of Self-compacting Concrete
Tác giả:
Mai Thị Hải Vân
Tham gia cùng:
Nguyễn Thùy Anh
Trần Văn Quân
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1937 đến trang 1944
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Using Random Forest for Predicting Compressive Strength of Self-compacting ConcreteUsing Random Forest for Predicting Compressive Strength of Self-compacting ConcreteUsing Random Forest for Predicting Compressive Strength of Self-compacting Concrete

Từ khóa:

Using Random Forest for Predicting Compressive Strength of Self-compacting Concrete
Thông tin tác giả
Mai Thị Hải Vân

Mai Thị Hải Vân

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học