Tên bài báo:

Quan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nghị quyết Đại hội XIII
Tác giả:
Vũ Đình Năm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Kỷ yếu Hội thảo khoa học (Hoc viện Chính trị Công an nhân dân – Bộ Công an tổ chức)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 209 đến trang 215
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Quan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nghị quyết Đại hội XIIIQuan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nghị quyết Đại hội XIIIQuan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nghị quyết Đại hội XIII

Từ khóa:

Quan điểm của Đảng về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nghị quyết Đại hội XIII
Thông tin tác giả
Vũ Đình Năm

Vũ Đình Năm

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học