Tên bài báo:

Situation of Logistics Service Quality Management of Vietnam Businesses
Tác giả:
Trần Thị Thanh Xuân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Business Management and Economics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Situation of Logistics Service Quality Management of Vietnam Businesses
Thông tin tác giả
Trần Thị Thanh Xuân

Trần Thị Thanh Xuân

Th.s -NCS

Lý lịch khoa học