Tên bài báo:

Research on some performance properties of hot mix asphalt using sulfur Dung Quat in viet nam
Tác giả:
Nguyễn Thu Trang
Tham gia cùng:
Trần Ngọc Hưng
Vũ Thế Thuần
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 833 đến trang 841
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Research on some performance properties of hot mix asphalt using sulfur Dung Quat in viet nam
Thông tin tác giả
Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học