Tên bài báo:

Managing bachelors of logistics
Tác giả:
Phạm Quang Dũng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Health Sciences
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Managing bachelors of logistics
Thông tin tác giả
Phạm Quang Dũng

Phạm Quang Dũng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học