Tên bài báo:

Air Permeability of Precast Concrete Box Culvert Applying Steam Curing Condition
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Tạp chí:
In ICSCEA 2019
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 425 đến trang 430
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Air Permeability of Precast Concrete Box Culvert Applying Steam Curing ConditionAir Permeability of Precast Concrete Box Culvert Applying Steam Curing ConditionAir Permeability of Precast Concrete Box Culvert Applying Steam Curing Condition

Từ khóa:

Air Permeability
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học