Tên bài báo:

Research on the thought of ho chi minh about the role of transportation and the recovery of transportation after covid19 pandemic in Vietnam
Tác giả:
Vũ Thị Kiều Ly
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceedings of 17th International Conference on Humanities and Social Sciences 2022
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Research on the thought of ho chi minh about the role of transportation and the recovery of transportation after covid19 pandemic in Vietnam
Thông tin tác giả
Vũ Thị Kiều Ly

Vũ Thị Kiều Ly

Thạc sĩ - NCS

Lý lịch khoa học